STORM HELIWORKS Hållbarhetsarbete

STORM
HELIWORKS
Hållbarhets-
arbete

Social hållbarhet ligger varm om vårt hjärta:

STORM HELIWORKS har en platt organisation där vi kontinuerligt jobbar med att supporta varandra i vårt dagliga arbete. Därigenom tror vi att vi får en god arbetsmiljö med friska, lojala och uppskattade medarbetare som stannar kvar med sin kompetens. Vi satsar också på att kompetensutveckla personalen. Detta gör vi bland annat genom att vi tar in nya piloter och ger dem möjlighet att både lära sig yrket från grunden, ta ansvar och påverka verksamheten. Därmed växer tilliten till vår egen kunskap och den kollektiva.

STORM HELIWORKS satsar också mycket på arbetsmiljö och säkerhet. Genom detta ökar tryggheten vilket stärker våra medarbetares välbefinnande. Vi har nyligen gjort stora investeringar i de bästa plaggen och skyddsutrustning med helt nya flyghjälmar. Dessa är kraftigt bullerreducerande. Generellt arbetar vi proaktivt för att undvika avvikelser, faror, risker. Vi har årligen ett antal utbildningsdagar för säkerhet, räddning och första hjälpen. En effekt av detta är också att vi lär oss se värden i säkerhet som vi kan nyttja i vårt kunderbjudande. Välbefinnandet hos våra medarbetares uppmuntras därtill genom att vi ger ut gym- och spakort för träning och rekreation.

Ytterligare stärker vi ”vi-känslan” och indirekt den sociala hållbarheten genom att såväl företagets ägare som ledare arbetar i verksamheten. Detta ökar förståelse för ägandet, riskerna och företagets utveckling.

Organisationens välmående går hand i hand med det lokala och regionala

Vid sidan av företagets välmående så ser vi också att det är viktigt att den lokala och regionala kontexten fungerar. Om inte kontexten omkring oss fungerar så påverkar det också oss som företag negativt. Vi väljer därför lokala leverantörer så långt det är möjligt.

Ansvaret sträcker sig dock längre än till enbart kunderna. Vi tar därför emot praktikanter under deras utbildning. Just nu har vi tex två praktikanter som vi tror mycket på och som kan ha en framtid hos oss. Idag uppfattar vi det som att det finns en bra gemenskap inom företaget och därför lägger vi stor vikt vid hur personen fungerar i gruppen. Det gäller även vid rekryteringar i övrigt. Hittills har ingen sagt upp sig, men om någon skulle välja att gå vidare till ett annat jobb inom branschen, när vi skolat in dem, ser vi det som en stor förlust men samtidigt som ett kvitto på att vi rekryterat/förvaltat rätt och gett dem en konkurrenskraftig grund.

Vi är också måna om regionens utveckling och vill investera i länet för att behålla engagemang och kompetens i närområdet. Stora evenemang gynnar alla i området inte minst ideella föreningar eller organisationer med barn- och ungdomsverksamheter. Därför har vi valt att sponsra bland annat WCR 2019 och deltar regelbundet i olika lokala evenemang och mässor. Detta trots att vi egentligen inte har våra största målgrupper i länet. Storm har 80 procent av sin verksamhet utanför länet, i Sverige och de övriga nordiska länderna.

miljo_vildmark

Vi arbetar medvetet med att minimera vår yttre påverkan på miljön:

STORM HELIWORKS erbjuder vi lösningar som har mindre yttre påverkan på naturen än andra alternativa sätt att utföra uppdrag, t ex att bygga vägar på fjället. Vi strävar efter en kort ”exponering” med minimal störning. Detta kan vi åstadkomma genom att vi kan arbeta snabbt, effektivt och spårlöst uppifrån luften.

I vår verksamhet följer vi också de strikta kvalitets- och säkerhetskrav från den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA. Inom EASA finns kvalitetsledningssystem med tydliga regelverk och krav. Vi har regelbundna flygsäkerhetsmöten där vi beskriver allt vi gör. Vi har även en person som arbetar med att kontrollera att alla regelverk följs. Detta är emellertid inte tillräckligt för oss. Vi vill gå längre. Därför har vi investerat i de mest moderna helikoptrarna, med mindre miljöpåverkan tack vare lägre bränsleförbrukning och reducerat buller. STORM HELIWORKS investerade i våras 21 miljoner i en av Sveriges starkaste helikoptermodell. Det gör att vi kan minska exponeringstiden för störning samtidigt som vi har kapacitet att ta mer i varje lyft, vilket reducerar antalet flygningar. Sedan tidigare har företaget två av världens tystaste om minst miljöbelastande helikoptrar.

Vi kan nu utföra bland annat miljövårdande uppdrag i väglöst land, till exempel restaurering av vandringsleder, utan att lämna spår på marken som 4-hjulingar och entreprenadmaskiner gör.

Vidare åtar vi oss bara uppdrag där vi kan vara det bästa alternativet för kunden, ur både miljö och kostnadssynpunkt. Generellt så anpassar, samordnar och kommunicerar vi våra uppdrag med markägare, myndigheter och andra intressenter för att ta så mycket hänsyn som möjligt till exempelvis rennäring, jakt etc. Inom turismen händer det tex att entreprenörer vill anlita oss för persontransporter men om det redan finns exempelvis en anlagd väg, rekommenderar vi mindre resurskrävande alternativ.

I vårt serviceutbud jobbar vi även med miljöfrämjande uppdrag i känsliga områden såsom utläggning av lekgrus i fjällbäckar, kalkning av sjöar och myggbekämpning och vi jobbar aktivt med att minimera att omgivning störs. Ett exempel på detta är att vi har valt att förlägga vår bas på en flygplats där luftfart är accepterad och etablerad.

Även hemma på kontoret försöker vi arbeta miljömedvetet. I praktiken innebär det att  vi använder oss av ”moln”-lösningar så långt det går, minskar på papper och andra förbrukningsvaror och samlar våra inköp.

Flexibilitet ligger i vårt DNA – Därmed blir vi starkare ekonomiskt:

Ända från starten 2012 har vi vägt risker mot investeringar och har därför en jämn balans av egna och inhyrda helikoptrar för att snabbt kunna ställa om vid en konjunkturförändring. Att äga några egna maskiner ökar vår leveranssäkerhet och förtroendet hos våra kunder. Löpande investeringar görs när det finns ett hållbart underlag för detta. Vi strävar också efter att vara en flexibel och lösningsinriktad entreprenör, med flera ben att stå på. Med helikoptern som grund skapar vi mervärde i form av nya tjänster på nya marknader, utifrån kundernas skiftande behov. Vi kan exempelvis laserskanna markområden, såga kraftledningsgator och utföra myggbekämpande insatser. Vår strategi är också att inte göra företaget för individbundet. Det ska kunna drivas vidare i annan regi.

För att maximalt nyttja den fulla potentialen av våra investeringar så använder vi inte enbart helikoptrarna till persontransporter, som är det traditionella. Vi har därför investerat i applikationer som gör att vi kan erbjuda en rad av tjänster. Sågar, gripar, mätutrustning. Vi kan även fotografera stora skogs- och markytor för våra uppdragsgivare, så att de själva slipper lägga dagar på att åka runt i sina skogar för att inventera.

Vid sidan av våra fysiska tillgångar så investerar vi även i kompetens, erfarenhet och nätverk. Styrelsen består av företagets ägare (Stefan Larsson och Dennis Sundqvist) samt en extern kompetens (Franz Bergstrand) som har gedigen erfarenhet av styrelsearbete och kunskap inom för oss viktiga branscher, exempelvis skogsnäringen. Styrelsearbetet är aktivt och stäms av med kvartalsmöten samt veckovisa telefonavstämningar.

STORM HELIWORKS in i Framtiden

Idag uppfattar vi att vi har goda relationer med våra kunder och leverantörer. Förtroendet till dem är vår viktigaste tillgång.

Framöver vill vi utöka vårt relationsbyggande ytterligare. Detta kommer vi göra genom att investera i ökad kommunikation genom nyhetsbrev som är integrerad med vår sociala mediekanal samt webbsida.  Vi har också redan idag utökat vårt ansvarstagande utanför regionen genom att investera i entreprenörer på den digitala crowdfunding plattformen KIVA. I år har vi bestämt oss att investera i kvinnliga entreprenörer i utvecklingsländer som syftar att skapa sysselsättning inom områden som utbildning och hälsa. Genom detta initiativ tror vi att vi åstadkommer bästa effekten för de pengar vi investerat och tror också att detta kommer ge ringar på vattnet genom nya kunskaper inom det digitala landskapet.

 

Miljöpolicy

STORM HELIWORKS bedriver helikopterverksamhet över stora geografiska områden. Genom att använda helikoptern i stället för andra tunga transportmedel håller man nere det fysiska slitaget på underlag och natur. Samtidigt minimeras inverkan på djurlivet.

Vi är medvetna om att helikoptern, precis som många andra transportmedel, släpper ut ämnen som påverkar miljön negativt.
 Bränsleförbrukningen står således för vår primära miljöpåverkan.

För oss på STORM HELIWORKS är det viktigt att systematiskt arbeta för att minska vår miljöpåverkan i alla led.
Vi vill också öka kunskapen om miljön och hur vi på bästa sätt värnar om denna, både inom företaget och hos våra kunder.

Detta uppnår vi genom att:

Välja transportmedel och utrustningar som är så skonsamma mot miljön som möjligt.
Hantera restprodukter på ett miljövänligt sätt.
Utbilda och motivera anställda till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljöekonomiskt sätt.
Välja leverantörer, där så är möjligt, som har ett likvärdigt synsätt på miljön.
Välja miljöanpassade och återvinningsbara förbrukningsmaterial.
Genomföra regelbundna kontroller avseende miljöstyrningssystemets effektivitet och funktion.