Skip to content

HÅLLBARHETSARBETE OCH MILJÖ

Alla arbeten som involverar motordrivna maskiner ger avtryck i miljön. STORM Heliworks AB arbetar aktivt och medvetet för en hållbar framtid med minimal påverkan på miljön, både lokalt och nationellt, samtidigt som företagets och personalens utveckling främjas.
Här kan du läsa mer om våra tankesätt och om hur vi arbetar.

Social hållbarhet ligger varm om vårt hjärta

STORM HELIWORKS har en platt organisation där vi kontinuerligt jobbar med att supporta varandra i vårt dagliga arbete. Därigenom tror vi att vi får en god arbetsmiljö med friska, lojala och uppskattade medarbetare som stannar kvar med sin kompetens. Vi satsar också på att kompetensutveckla personalen. Detta gör vi bland annat genom att vi tar in nya piloter och ger dem möjlighet att både lära sig yrket från grunden, ta ansvar och påverka verksamheten. Därmed växer tilliten till vår egen kunskap och den kollektiva.

STORM HELIWORKS satsar också mycket på arbetsmiljö och säkerhet. Genom detta ökar tryggheten vilket stärker våra medarbetares välbefinnande. Vi har nyligen gjort stora investeringar i de bästa plaggen och skyddsutrustning med helt nya flyghjälmar. Dessa är kraftigt bullerreducerande. Generellt arbetar vi proaktivt för att undvika avvikelser, faror och risker. Vi har årligen ett antal utbildningsdagar för säkerhet, räddning och första hjälpen. En effekt av detta är också att vi lär oss se värdet i säkerhet som vi också kan nyttja i vårt kunderbjudande. 

Ytterligare stärker vi ”vi-känslan” och indirekt den sociala hållbarheten genom att såväl företagets ägare som ledare arbetar i verksamheten. Detta ökar förståelse för ägandet, riskerna och företagets utveckling.

Organisationens välmående går hand i hand med det lokala och regionala

Vid sidan av företagets välmående så ser vi också att det är viktigt att den lokala och regionala kontexten fungerar. Om inte kontexten omkring oss fungerar så påverkar det också oss som företag negativt. Vi väljer därför lokala leverantörer så långt det är möjligt.

Ansvaret sträcker sig dock längre än till enbart kunderna. Vi tar därför emot praktikanter under deras utbildning. Just nu har vi tre praktikanter som vi tror mycket på och som kan ha en framtid hos oss. Idag uppfattar vi det som att det finns en bra gemenskap inom företaget och därför lägger vi stor vikt vid hur personen fungerar i gruppen. Det gäller även vid rekryteringar i övrigt. 

Vi är också måna om regionens utveckling och vill investera i Jämtlands län för att behålla engagemang och kompetens i närområdet. Stora evenemang gynnar alla i området inte minst ideella föreningar eller organisationer med barn- och ungdomsverksamheter. Därför har vi valt att sponsra bland annat WCR 2019 och deltar regelbundet i olika lokala evenemang och mässor. Detta trots att vi egentligen inte har våra största målgrupper i länet. 80 procent av all vår verksamhet är i Sverige utanför länet, och i våra nordiska grannländer.

Vi arbetar medvetet med att minimera vår yttre påverkan på miljön

På STORM HELIWORKS erbjuder vi lösningar som har mindre yttre påverkan på naturen än andra alternativa sätt att utföra uppdrag, t ex att bygga vägar på fjället. Vi strävar efter en kort ”exponering” med minimal störning. Detta kan vi åstadkomma genom att vi kan arbeta snabbt, effektivt och spårlöst uppifrån luften. Vi kan utföra bland annat miljövårdande uppdrag i väglöst land, till exempel restaurering av vandringsleder, utan att lämna spår på marken som fyrhjulingar och entreprenadmaskiner gör.

I vår verksamhet följer vi också de strikta kvalitets- och säkerhetskrav från den europeiska flygsäkerhetsmyndigheten EASA. Inom EASA finns kvalitetsledningssystem med tydliga regelverk och krav. Vi har regelbundna flygsäkerhetsmöten där vi beskriver allt vi gör. Vi har även en person som arbetar med att kontrollera att alla regelverk följs. Detta är emellertid inte tillräckligt för oss. Vi vill gå längre. Därför har vi investerat i de mest moderna helikoptrarna, med mindre miljöpåverkan tack vare lägre bränsleförbrukning och reducerat buller. Våren 2019 investerade vi 21 miljoner kronor i en av Sveriges starkaste helikoptermodeller, Airbus H125. Det gör att vi kan minska exponeringstiden för störning samtidigt som vi har kapacitet att ta mer i varje lyft, vilket reducerar antalet flygningar. Sedan tidigare har vi tre individer av världens tystaste och minst miljöbelastande helikopter, Airbus H120.

Vidare åtar vi oss bara uppdrag där vi kan vara det bästa alternativet för kunden, ur både miljö och kostnadssynpunkt. Generellt så anpassar, samordnar och kommunicerar vi våra uppdrag med markägare, myndigheter och andra intressenter för att ta så mycket hänsyn som möjligt till exempelvis rennäring, jakt etc. Inom turismen händer det tex att entreprenörer vill anlita oss för persontransporter men om det redan finns exempelvis en anlagd väg, rekommenderar vi mindre resurskrävande alternativ.

I vårt serviceutbud jobbar vi även med miljöfrämjande uppdrag i känsliga områden såsom utläggning av lekgrus i fjällbäckar, kalkning av sjöar och myggbekämpning och vi jobbar aktivt med att minimera att omgivning störs. Ett exempel på detta är att vi har valt att förlägga våra baser på flygplatser där luftfart är accepterad och etablerad.

Även på kontoret försöker vi arbeta miljömedvetet. I praktiken innebär det att  vi använder oss av ”moln”-lösningar så långt det går, minskar på papper och andra förbrukningsvaror och samlar våra inköp.

Flexibilitet ligger i vårt DNA – Därmed blir vi starkare ekonomiskt

Ända från starten 2012 har vi vägt risker mot investeringar och har därför en jämn balans av egna och inhyrda helikoptrar för att snabbt kunna ställa om vid en konjunkturförändring. Att äga några egna maskiner ökar vår leveranssäkerhet och förtroendet hos våra kunder. Löpande investeringar görs när det finns ett hållbart underlag för detta. Vi strävar också efter att vara en flexibel och lösningsinriktad entreprenör, med flera ben att stå på. Med helikoptern som grund skapar vi mervärde i form av nya tjänster på nya marknader, utifrån kundernas skiftande behov. Vår strategi är också att inte göra företaget för individbundet. Det ska kunna drivas vidare i annan regi.

För att maximalt nyttja den fulla potentialen av våra investeringar så använder vi inte enbart helikoptrarna till persontransporter, som är det traditionella. Vi har därför investerat i applikationer som gör att vi kan erbjuda en rad av tjänster. Sågar, gripar, mätutrustning. Exempel på tjänster är laserskanning av markområden, sågning av kraftledningsgator och myggbekämpande insatser. Vi kan även fotografera stora skogs- och markytor för våra uppdragsgivare, så att de själva slipper lägga dagar på att åka runt i sina skogar för att inventera. 

Vid sidan av våra fysiska tillgångar så investerar vi även i kompetens, erfarenhet och nätverk. Styrelsen består av företagets ägare (Stefan Larsson och Dennis Sundqvist) samt en extern kompetens (Franz Bergstrand) som har gedigen erfarenhet av styrelsearbete och kunskap inom för oss viktiga branscher, exempelvis skogsnäringen. Styrelsearbetet är aktivt och stäms av med kvartalsmöten samt veckovisa telefonavstämningar.

MILJÖPOLICY

STORM HELIWORKS bedriver helikopterverksamhet över stora geografiska områden. Genom att använda helikoptern i stället för andra tunga transportmedel håller man nere det fysiska slitaget på underlag och natur. Samtidigt minimeras påverkan på djurlivet.

Vi är medvetna om att helikoptern, precis som många andra transportmedel, släpper ut ämnen som påverkar miljön negativt. Bränsleförbrukningen står således för vår primära miljöpåverkan.

För oss på STORM HELIWORKS är det viktigt att systematiskt arbeta för att minska vår miljöpåverkan i alla led.
 Vi vill också öka kunskapen om miljön och hur vi på bästa sätt värnar om denna, både inom företaget och hos våra kunder.

Detta uppnår vi genom att:

  • Välja transportmedel och utrustningar som är så skonsamma mot miljön som möjligt.
  • Hantera restprodukter på ett miljövänligt sätt.
  • Utbilda och motivera anställda till att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljöekonomiskt sätt.
  • Välja leverantörer, där så är möjligt, som har ett likvärdigt synsätt på miljön.
  • Välja miljöanpassade och återvinningsbara förbrukningsmaterial.
  • Genomföra regelbundna kontroller avseende miljöstyrningssystemets effektivitet och funktion.

STORM HELIWORKS AB in i framtiden

Idag uppfattar vi att vi har goda relationer med våra kunder och leverantörer. Förtroendet till dem är vår viktigaste tillgång.

Framöver vill vi utöka vårt relationsbyggande ytterligare. Detta kommer vi göra genom att investera i ökad kommunikation genom nyhetsbrev som är integrerad med vår sociala mediekanal samt webbsida.